Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί την 1η επίσημη έκδοση Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και αφορά στο έτος 2017. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται μέσα στον Απολογισμό αφορούν στη δραστηριότητα της Εταιρείας στην Κύπρο και απευθύνονται σε όλες τις ομάδες ενδιαφερόμενων μερών της.

 

Η  Έκθεση εκφράζει τον τρόπο που η Εταιρεία αλληλοεπιδρά με την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της.

 

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη της καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της. Για τον λόγο αυτόν, καλωσορίζει τις σκέψεις, τα σχόλια και τις προτάσεις σας σχετικά με τον Απολογισμό και τις δράσεις εταιρικής υπευθυνότητάς της Εταιρεία, μέσα από τη συμπλήρωση και αποστολή του σχετικού εντύπου αξιολόγησης, που υπάρχει στο τέλος του εντύπου.