Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ιδρύθηκε το 1963 και η μονάδα παραγωγής κατέστη πλήρως λειτουργική το 1967. Αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα της εγγύτητας με τη θάλασσα, η Εταιρεία κατασκεύασε το λιμάνι του Βασιλικού, το οποίο από το 1984 λειτουργεί αδιαλείπτως, παρέχοντας με τον τρόπο αυτόν στην εταιρεία τη δυνατότητα καλύτερης εξυπηρέτησης της διεθνούς πελατείας, διευκολύνοντας παράλληλα την εισαγωγή Α’ Υλών. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου από το 1996.

Το 2011, ακολουθώντας νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την κατασκευή μιας νέας και απόλυτα σύγχρονης, τεχνολογικά, παραγωγικής μονάδας κλίνκερ. Η ανακαινισμένη μονάδα παραγωγής συνεισέφερε σημαντικά στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας το παραγωγικό δυναμικό της Εταιρείας σε 2 εκ τόνους ετησίως.  

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στους τομείς παραγωγής κλίνκερ και τσιμέντου, ενώ παράλληλα διαχειρίζεται πέντε λατομεία των οποίων οι εργασίες αφορούν την εξόρυξη πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραγωγή τσιμέντου.

Τα λατομεία της είναι:

 

- Λατομείο Mαργαικού Aσβεστολίθου

- Λατομείο Yφαλογενούς Aσβεστολίθου

- Λατομεία Aργίλου (2)

- Λατομείo Γύψου