Η Στρατηγική μας

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ είναι μια από τις μεγαλύτερες βαριές βιομηχανίες της Κύπρου, με αδιάλειπτη εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας και χρήσης φιλικών τεχνολογιών προς το περιβάλλον. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει ως θεμελιώδεις αρχές, τη συνεχή ποιοτική βελτίωση των προϊόντων της, με σκοπό την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών προς τον πελάτη, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα τον δέοντα σεβασμό προς το περιβάλλον.

 

Λόγω της διαρκούς εξέλιξης σε όλα τα επίπεδα– επιχειρηματικότητα, τεχνολογία, περιβάλλον- καθώς και της δυναμικής ανάπτυξης της Εταιρείας, ακολουθούνται πολιτικές πρόληψης σε όλες τις διεργασίες με την εμπλοκή όλων των εργαζομένων:

 

- Πολιτική Ασφάλειας και Υγείας

- Πολιτική Ενεργειακής Διαχείρισης

- Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

- Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

- Πολιτική Ποιότητας

- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων