Ανθρώπινοι Πόροι

Η διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού είναι μια από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού. Το Tμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της Εταιρείας επενδύει ολοένα και περισσότερο στο ανθρώπινο δυναμικό και διατηρεί υψηλά την αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ενδυναμώνει τη σχέση μεταξύ Εταιρείας και εργαζομένων και αναπτύσσει το προσωπικό, προσφέροντας όλα τα απαραίτητα εργαλεία με σκοπό την ανάπτυξή του.

 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού χαρακτηρίζεται από την ποιοτική και επαγγελματική συνέπεια στον εργασιακό χώρο και από την ευαισθητοποίησή του σε θέματα εθελοντικών δράσεων, συναδελφικότητας και αλληλεγγύης.

 

Η Εταιρεία θεωρεί την εκπαίδευση του προσωπικού της ως τον πιο σημαντικό τομέα επένδυσης τόσο για την προσωπική, όσο και για την επαγγελματική ανάπτυξή του. Για τον λόγο αυτόν, επενδύεται ένα σημαντικό ποσό του ετήσιου προϋπολογισμού για τη συνεχή εκπαίδευση όλου του προσωπικού, ανεξαρτήτως φύλου ή θέσης.

 

 

Το προσωπικό της Εταιρείας ακολουθεί τους παρακάτω κώδικες, με σκοπό τη διατήρηση σωστής συμπεριφοράς μεταξύ όλων:

 

- Κώδικας Συμπεριφοράς

 

- Κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης

 

- Κώδικας κατά του Εκφοβισμού

 

 

Επιτεύγματα

 

Πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας φύλων στον εργασιακό χώρο (2022): Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού πιστοποιήθηκε ξανά το 2022 για την ανάπτυξη και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο, βεβαιώνοντας και αναγνωρίζοντας με αυτό το τρόπο τις ενέργειες και τη δέσμευση της Εταιρείας για προώθηση  της ισότητας των φύλων στο χώρο εργασίας.

 

 

 

Βραβείο Επιχειρηματικού Ήθους (2018): Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού βραβεύθηκε στην κατηγορία Δημοσίων Εταιρειών, για την υιοθέτηση υπεύθυνων πρακτικών για καταπολέμηση της διαφθοράς, την ενίσχυση της διαφάνειας, την εφαρμογή κώδικα δεοντολογίας και τις πολιτικές και διαδικασίες για περιστατικά σύγκρουσης συμφερόντων. Σκοπός των Βραβείων Επιχειρηματικού Ήθους είναι η ενθάρρυνση, αναγνώριση και επιβράβευση των προσπαθειών που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για καταπολέμηση της διαφθοράς και ενίσχυση της διαφάνειας.

 

 

Πιστοποίηση Εργοδότη Ισότητας φύλων στον εργασιακό χώρο (2018): Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού πιστοποιήθηκε το 2018 για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος προώθησης της ισότητας στον εργασιακό χώρο. Η πιστοποίηση “Εργοδότης Ισότητας” έρχεται σαν επιστέγασμα των προσπαθειών της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και αναγνώρισης των καλών πρακτικών και πολιτικών που εφαρμόζει και διασφαλίζουν στο προσωπικό της συνθήκες ισότητας φύλων, ισότητας ευκαιριών ανέλιξης, συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και ειδικότερα την αρχή της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή εργασία ίσης αξίας.

 

 

Πιστοποίηση 7 καλών πρακτικών για την ισότητα φύλων στον εργασιακό χώρο (2014): Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, στο πλαίσιο προώθησης της ισότητας των 2 φύλων στον εργασιακό χώρο, πιστοποιήθηκε το 2014 για 7 καλές πρακτικές που προωθούν την ισότητα. Οι πρακτικές αυτές είχαν ως στόχο τη διασφάλιση της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, την ανάπτυξη του προσωπικού και την προώθηση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.