Εκπαίδευση και Aνάπτυξη

H Τσιμεντοποιία Βασιλικού σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα κατάρτισης για όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως φύλου, ηλικίας ή θέσης. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αφορούν διάφορα θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της επιχείρησης και χωρίζονται σε 5 κύριες κατηγορίες: Συμμόρφωση με Νομοθεσία, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Α&Υ, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Τεχνικά Θέματα. 

 

Πολιτική της Εταιρείας είναι να επενδύσει όσο το δυνατό περισσότερο στους εργαζόμενους της προκειμένου να αναπτυχθούν τόσο οι ίδιοι όσο και η εταιρεία μέσα από τις γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν.