Εκπαίδευση και Aνάπτυξη

Η Εταιρεία διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα, σχετικά με τις δραστηριότητές της τα οποία χωρίζονται σε τέσσερεις κύριες κατηγορίες: Συμμόρφωση με Νομοθεσία και Ελαχιστοποίηση Κινδύνου, Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Αποτελεσματικότητα & Βιώσιμη Ανάπτυξη και Καινοτομία.

 

Σημαντική μορφή εκπαίδευσης στην Εταιρεία είναι ο θεσμός της Ακαδημίας Ταλέντων, που υιοθετήθηκε από το 2013. Η Ακαδημία Ταλέντων, αφορά στην πρόσληψη άνεργων πτυχιούχων και μη, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής πείρας στην πιο βαριά βιομηχανία της Κύπρου. Τα άτομα που ανήκουν στην Ακαδημία Ταλέντων, λαμβάνουν ίσους όρους, με εκείνους του μόνιμου προσωπικού, απολαύοντας όλες τις παροχές και ωφελήματα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως πρωτεύων στόχο την στήριξη νέων και τη μείωση του ποσοστού ανεργίας.