Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Εταιρική Διακυβέρνηση είναι το σύνολο των κανόνων και των πρακτικών μέσω των οποίων το διοικητικό συμβούλιο της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού εξασφαλίζει την απολογιστική ευθύνη, τη δίκαιη μεταχείριση και τη διαφάνεια στη διαμόρφωση των σχέσεων της εταιρείας με όλους τους εμπλεκόμενους στην επιχειρηματική της δραστηριότητα (οικονομικούς παράγοντες, πελάτες, διοίκηση, κυβέρνηση και τοπική κοινωνία).
 
Οι ευθύνες του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνουν τον καθορισμό των στρατηγικών στόχων της εταιρείας, την παροχή καθοδήγησης για την εφαρμογή τους, την επίβλεψη διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στους μετόχους για την εταιρική διαχείριση.